Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności

2Aspekty prawne związane z osobami niepełnosprawnymi można odnaleźć w kilku istotnych dokumentach. Po pierwsze w Konstytucji RP. Najważniejszy jest art. 69, który mówi, że: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Kolejne ważne ustawy to Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
Na mocy przepisów prawa niepełnosprawnością określa niezdolność do pracy lub inwalidztwo (gdy choroba trwa ponad pół roku). Wyróżnia się również kalectwo, czyli niedorozwój, brak lub trwałe uszkodzenie narządu lub części ciała, które znacząco ogranicza lub całkowicie uniemożliwia podjęcie pracy. Prawnicy zapewniają dochodzenie odszkodowań Poznań. W każdym mieście powiatowym znajduje się jednostki zajmujące się wydawanie stosownych zaświadczeń w sprawie niepełnosprawności. Administracyjne orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności zwiera szereg informacji na temat stanu zdrowia niepełnosprawnego, czyli przyczyny niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki), rodzaje niezbędne rehabilitacji oraz leczenia i dodatkowe uprawnienie. Orzeczenie o Stopniu Niepełnosprawności to niezbędny dokument dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie i skorzystać z przywilejów dla pracowników niepełnosprawnych. W przypadku starania się o rentę inwalidzkich stopień niepełnosprawności określany jest przez lekarzy ZUS lub KRUS, co często jest powodem sporów pomiędzy pacjentem a orzecznikiem w kwestii sklasyfikowania chorego do danej grupy niepełnosprawnych i wyznaczenie wysokości renty.
Komplikacje pojawią się także, gdy obie instytucje inaczej określą stopień niepełnosprawności danej osoby. Mogą bowiem pojawić się sytuacje, gdy administracyjnie dana osoba ma znaczny stopień niepełnosprawności, a w ZUS został określony jako poziom umiarkowany. Wówczas znalezienie pracy jest niemal niemożliwe, a świadczenia rentowe znacznie niższe. Niepełnosprawny otrzymuje również decyzje insynuacji o całkowitej bądź częściowej „niezdolności do pracy”. To jednak nie jest równoznaczne z zakazem pracy. O możliwości zatrudnienia danej osoby niepełnosprawnej decyduje lekarz medycyny pracy bądź lekarz prowadzący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>